U sastavu Nacionalnoga vijeća djeluje Nacionalni izvršni odbor kao tijelo upravljanja Nacionalnim bratstvom između sjednica Nacionalnoga vijeća. Nacionalni izvršni odbor brine se za provedbu odluka Nacionalnoga vijeća. Članovi Odbora biraju se na Nacionalnom izbornom kapitulu.

Članovi Nacionalnoga izvršnog odbora jesu:
– nacionalni ministar,
– zamjenik nacionalnoga ministra,
– nacionalni tajnik,
– nacionalni blagajnik,
– nacionalni povjerenik za formaciju,
– nacionalni povjerenik za Franjevačku mladež,
– međunarodni vijećnik,
– predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata.

(čl. 32. Statuta Hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a)

Trenutni saziv:

1. nacionalna ministra: Branka Černugelj
2. nacionalna doministra: Vesna Peharec
3. nacionalna tajnica: Ivana Filipin
4. nacionalna blagajnica: Božica Peremin
5. nacionalna povjerenica za formaciju: Danijela Rebac
6. nacionalna povjerenica za Franjevačku mladež: Marina Pranjić
7. međunarodni vijećnik: Vladimir Rosančić
8. predsjednik Konferencije nacionalnih duhovnih asistenata: fra Vladimir Vidović